Chinese traditional English German Russian Serbian

Subvencionisani krediti Ministarstva poljoprivrede u saradnji sa komercijalnim bankama, namenjeni su poljoprivrednicima kojima će poslovne banke odobravati kredite, dok će Ministarstvo poljoprivrede subvencionisati deo kamate na te kredite.

Ovom vrstom podsticaja poljoprivrednim gazdinstvima se omogućava olakšani pristup korišćenju kredita. Poljoprivredna gazdinstva kredite mogu iskoristiti za:

  • Razvoj stočarstva – ovim je obuhvaćena nabavka životinja I premija osiguranja životinja
  • Nabavku hrane za životinje
  • Razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva I cvećarstva
  • Investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju I opremu
  • Investiciona ulaganja u određene vrste mehanizacije I opreme koja se koristi u biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Ovi krediti biće odobravani sa rokom od jedne do tri godine sa grejs periodom do godinu dana, ili od tri do pet godina. Odobravaće se I isplaćivati u dinarima, bez valutne klauzule sa fiksnom kamatnom stopom od 3% na godišnjem nivou. Godišnja kamata od  1% važi za fizička lica sa prebivalištem koje je na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, fizičko lice  koje je navršilo najviše 40 godina života u tekućoj godini, odnosno koje je ženskog pola.

Rok otplate kredita je u mesečnim, tromesečnim, šestomesečnim I godišnjim anuitetima za kredite sa rokom otplate do tri godine, dok se krediti čiji je rok tri do pet godina vraćaju u šestomesečnim anuitetima. Sredstvo obezbeđenja ne može biti novčani deposit.

Pravo na kreditnu podršku imaju fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnici i pravna lica (zemljoradničke zadruge sa najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, mikro i mala pravna lica).

Fizičko lice koje je nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i preduzetnik može da ostvari pravo na kreditnu podršku pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 6.000.000 dinara, dok pravno lice može da ostvari pravo na kreditnu podršku pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 18.000.000 dinara.

Kreditna podrška ostvaruje se podnošenjem pismenog zahteva banci  uz dostavljanje prateće dokumentacije.

Rok za podnošenje zahteva je 01.11. tekuće godine.

MicroFinance Consulting Vam stoji na raspolaganju svojim znanjem I resursima u cilju napretka I razvoja Vašeg poljoprivrednog gazdinstva.

Pročitajte u našem blogu

Blog