Chinese traditional English German Russian Serbian

U cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID- 19 izazvanih virusom SARS COV-2, Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o fiskalnim pogodnostima I direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u​​ cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19.

Pod privrednim subjektima u privatnom sektoru misli se na sve privredne subjekte koji nisu obuhvaćeni Spiskom korisnika javnih sredstava utvrđenim u skladu sa Pravilnikom o Spisku korisnika javnih sredstava:

  • Rezidenti pravna lica
  • Rezidenti preduzetnici )preduzetnici, preduzetnici paušalci, preduzetnici poljoprivrednici I preduzetnici druga lica)
  • Ogranci I predstavništva stranih pravnih lica

Direktna davanja iz budžeta privrednim subjektima u privatnom sektoru podrazumevaju uplatu bespovratnih novčanih sredstava privrednim subjektima u skladu sa donetom Uredbom. Ova novčana sredstva mogu da se koriste isključivo za isplate zarada I naknada zarada zaposlenima.

Direktna davanja iz budžeta mogu da koriste privredni subjekti iz privatnog sektora koji od 15. marta 2020. godine pa do dana stupanja Uredbe na snagu nisu smanjivali broj zaposlenih za više od 10%, ne računajući zaposlene čiji se ugovor o radu na određeno vreme zaključen pre 15. marta 2020. godine  završava u periodu od 15. marta 2020. godine do dana stupanja Uredbe na snagu.

Preduzetnici, preduzetnici paušalci I preduzetnici poljoprivrednici koji su registrovali privremeni prestanak obavljanja delatnosti najranije na dan 15. marta 2020. godine, mogu da koriste direktna davanja iz ove Uredbe.

Privredni subjekti iz privatnog sektora ne mogu da koriste pogodnosti iz Uredbe ukoliko su kod nadležnog organa ili organizacije registrovani nakon 15. marta 2020. godine.

Pravo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava iz budžeta mogu da koriste preduzetnici, preduzetnici paušalci, preduzetnici poljoprivrednici, pravna lica razvrstana kao mikro, mala I srednja u skladu sa zakonom kojim se urešuje računovodstvo I to:

  • U maju 2020. godine u iznosu koji se dobija kao proizvod broja zaposlenih sa punim radnim vremenom za čije je zarade I naknade zarada podneo Obrazac PPP-PD za obračunski period mart 2020. godine I iznosa osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine;
  • U junu 2020. godine u iznosu koji se dobija kao proizvod broja zaposlenih sa punim radnim vremenom za čije je zarade I naknade zarada podneo Obrazac PPP-PD za obračunski period april 2020. godine I iznosa osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine;
  • U julu 2020. godine u iznosu koji se dobija kao proizvod broja zaposlenih sa punim radnim vremenom za čije je zarade I naknade zarada podneo Obrazac PPP-PD za obračunski period maj 2020. godine I iznosa osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. Godine.

U zavisnosti od pravne forme u kojoj posluje privredi subjekat, kao I broja zaposlenih sa punim ili nepunim radnim vremenom, kao I vrstama prihoda zaposlenih, broj zaposlenih na osnovu kojih se vrši obračun se smanjuje ili uvećava.

Pravno lice koje je prema zakonu kojim se uređuje računovodstvo razvrstano kao veliko pravno lice, može da ostvari parvo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava u iznosu koji se dobija kao proizvod iznosa 50% osnovne minimalne neto zarade za mart 2020.godine I zbrira broja zaposlenih sa punim radnim vremenom za koje je doneto rešenje o prekidu rada počev od 15.marta 2020.godine  u skladu sa članom 116. Zakona o radu ili u skladu sa članom 117. Zakona o radu , a za koje je poslodavac-veliko pravno lice podneo Obrazac  PPP-PD.

Broj zaposlenih uvećava se I za broj zaposlenih sa nepunim radnim vremenom, srazmerno ugovorenom procentu angažovanja u odnosu na puno radno vreme, što se utvrđuje na osnovu podataka iz Obrsca PPP-PD za odgovarajući obračunski period.

Bespovratna novčana sredstva velikim pravnim licima isplaćuju se:

  • U maju 2020.godine u iznosu proizvoda 50% osnovne minimalne neto zarade za mart 2020.godine I broja zaposlenih za čije naknade zarada je poslodavac podneo Obrazac PPP-PD za mart 2020.godine;
  • U junu 2020.godine u iznosu proizvoda 50% osnovne minimalne neto zarade za mart 2020.godine I broja zaposlenih za čije naknade zarada je poslodavac podneo Obrazac PPP-PD za april 2020.godine, a za koje se rešenje o prekidu rada odnosi na najmanje 15 radnih dana u aprilu 2020.godine;
  • U julu 2020.godine u iznosu proizvoda 50% osnovne minimalne neto zarade za mart 2020.godine I broja zaposlenih za čije naknade zarada je poslodavac podneo Obrazac PPP-PD za maj 2020.godine, a za koje se rešenje o prekidu rada odnosi na najmanje 15 radnih dana u maju 2020.godine.

Velika pravna lica koja obavljaju delatnost banaka, društva za osiguranje I reosiguranje, društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, davaoci finansijskog lizinga, kao I platne institucije I institucije elektronskog novca , nemaju pravo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava.

Privredni subjekat u privatnom sektoru gubi pravo na direktna davanja propisanih ovom Uredbom ukoliko u periodu od 15. marta 2020. godine pa do isteka roka od tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja smanji broj zaposlenih za više od 10% ne računajući zaposlene koji su sa poslodavcem zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre 15. marta 2020. godine za period koji završava u periodu od 15. marta 2020. godine do isteka roka od tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja iz ove Uredbe.

Isplata direktnih davanja privrednim subjektima u privatnom sektoru koji private direktna davanja utvrđena uredbom, vrši se sa posebnog namenskog računa otvorenog za tu namenu kod Ministarstva finansija – Uprave za trezor, na posebne namenske račune koji se otvaraju kod banaka koje u momentu stupanja na snagu ove uredbe vode tekući račun tog privrednog subjekta, odnosno za privredne subjekte koji imaju račune u više banaka isplatiće se na račun banke koju budu odabrali I prijavili  do 25.aprila 2020. Nakon prestanka programa, ovi privremeni računi biće ugašeni.

Pročitajte u našem blogu

Blog