Chinese traditional English German Russian Serbian

Budući da Republika Srbija teži pristupanju u EU, I privreda I poljoprivreda naše zemlje moraju biti usklađene sa standardima Evropske Unije.  Za usklađivanje naše poljoprivrede s EU standardima i unapređenje poljoprivrednog sektora uz pomoć konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda zadužen je IPARD program.

IPARD - MERA 1 odnosi se na  INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA.

U ovom delu navešćemo detalje vezane za investicije u izgradnju/rekonstrukciju/opremu za objekte za skladištenje povrća, uključujući ULO hladnjače.

Za sredstva koja se nude u okviru IPARD progarma, mogu da konkurišu:

  • fizička lica poljoprivredni proizvođači- preduzetnici ili grupe proizvođača- zemljoradničke zadruge, upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava
  • pravna lica, sa manje od 25% javnog kapitala ili glasačkih prava u posedu organa javne vlasti.

Uslov za konkurisanje je da korisnici nemaju neizmirene poreze ili obaveze za socijalno osiguranje, niti bilo kakve druge neplaćene obaveze prema državi u trenutku podnošenja prijave. Korisnici ne mogu da apliciraju za isto ulaganje kod drugih EU ili državnih fondova. U slučaju podnošenja zahteva za investicije kroz IPARD, korisnik mora da izmiri sve dospele obaveze po ranije odobrenim investicijama finansiranih od strane MPZŽS. Ukoliko korisnik nije vlasnik imanja ili zemljišta gde će se investicija vršiti, mora da podnese ugovor o lizingu ili zakupu za period od najmanje 5 godina od dana konačne isplate.

Podnosilac zahteva dostavlja uz zahtev za konačnu isplatu potvrdu iz nacionalne veterinarske i uprave za zaštitu životne sredine da se na gazdinstvu primenjuju i poštuju nacionalni standardi.

Za investicije ispod 50.000 eura potrebna je pojednostavljena verzija biznis plana, dok je za investicije preko 50.000 eura neophodan je kompletan biznis plan u skladu sa formom pripremljenom od strane IPARD Agencije.

 Samo investicije nastale nakon potpisivanja ugovora mogu da budu plaćene, osim studija izvodljivosti i drugih konsultantskih troškova vezanih za pripremu prijave. Korisnik je u obavezi da u periodu od 5 godina nakon konačne isplate koristi investiciju u svrhu za koju je namenjena bez suštinskih izmena.

Korisnici treba da dokažu svoja iskustva i znanja u oblasti poljoprivrede kroz  završenu srednju školu ili fakultet u oblasti poljoprivrede, kroz iskustvo u poljoprivredi od najmanje tri godine (dokaz za to je Upis u Registar Poljoprivrednih Gazdinstava).

Visina pomoći iznosi do 60% ukupnih prihvatljivih troškova, 65% za mlade poljoprivrednike (mlađi od 40 godina u trenutku podnošenja prijave), I 70% u planinskim oblastima.

Minimalni i maksimalni iznos povraćaja sredstava u sektoru za voće, povrće, ostale useve, i sektor grožđa je minimum 5.000 evra, dok je maksimum 700.000 evra.

Uverenja i potvrde koja se dostavljaju uz zahtev za odobravanje prava na IPARD podsticaje ne mogu biti starija od 30 dana od dana podnošenja zahteva, moraju da glase na podnosioca zahteva i prilažu se u originalu ili overenoj kopiji, isključivo na srpskom jeziku (dokumenta na stranom jeziku moraju biti prevedena na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog prevodioca).

Uprava može da zatraži i dodatnu dokumentaciju u cilju utvrđivanja i provere ispunjenosti propisanih uslova za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje.

Posle administrativne obrade zahteva za odobravanje isplate Uprava vrši proveru ispunjenosti propisanih uslova u skladu sa ovim pravilnikom, kontrolom na licu mesta na način i postupak koji je uređen posebnim propisom – REŠENjEM. Posle isplate IPARD podsticaja Uprava proverava kontrolom na licu mesta da li primalac sredstava namenski koristi predmet investicije kao i da li se pridržava drugih obaveza u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivreda i ruralni razvoj i ovim pravilnikom.

Pročitajte u našem blogu

Blog